How To: Do a Jiu Jitsu Obi Otoshi belt drop

Do a Jiu Jitsu Obi Otoshi belt drop

Leearn to execute a Japanese Jiu Jitsu throw technique called Obi Otoshi (or belt drop)

Be the First to Comment

Share Your Thoughts

  • Hot
  • Latest